Bijlagen

Overzicht van taakvelden per programma

6.1 Overzicht van taakvelden per programma

bedragen x € 1.000

Begroting 2019

Gewijzigde begroting 2019

Realisatie 2019

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.10  Mutaties reserves

0

-621

-621

0

-867

-867

0

-867

-867

0.63  Parkeerbelasting

0

-4.145

-4.145

0

-4.435

-4.435

43

-4.576

-4.532

2.1  Verkeer en vervoer

14.607

-1.466

13.141

15.699

-2.043

13.656

15.114

-2.392

12.721

2.2  Parkeren

3.662

-1.058

2.604

3.272

-1.265

2.007

3.124

-1.156

1.968

2.4  Economische havens en waterwegen

549

-28

521

470

-28

442

448

-70

378

5.1  Sportbeleid en activering

765

-5

760

961

-5

956

756

-8

749

5.2  Sportaccommodaties

2.698

-758

1.940

2.635

-758

1.877

2.931

-934

1.997

5.3  Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.863

-828

3.035

3.920

-828

3.092

3.958

-507

3.451

5.4  Musea

1.337

-323

1.014

1.337

-323

1.014

1.215

-347

868

5.5  Cultureel erfgoed

783

-45

739

783

-45

739

604

-57

547

5.6  Media

1.831

-1

1.830

1.806

-1

1.805

1.621

-3

1.618

5.7  Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.914

-357

5.557

6.774

-357

6.417

6.451

-414

6.037

7.2  Riolering

6.433

-8.279

-1.845

6.432

-8.279

-1.846

6.747

-8.453

-1.706

7.3  Afval

7.924

-9.616

-1.692

7.832

-9.616

-1.784

7.788

-9.681

-1.892

7.4  Milieubeheer

2.874

-120

2.754

2.768

-120

2.648

2.918

-196

2.722

7.5  Begraafplaatsen en crematoria

729

-792

-63

861

-792

69

653

-538

115

8.1  Ruimtelijke ordening

2.902

-13

2.889

3.444

-13

3.431

3.280

-66

3.214

8.3  Wonen en bouwen

4.316

-2.423

1.893

4.333

-2.448

1.884

4.437

-3.454

983

Programma 1. Wonen en leven

61.187

-30.878

30.309

63.327

-32.223

31.103

62.088

-33.718

28.370

0.10  Mutaties reserves

0

-1.060

-1.060

0

-1.391

-1.391

0

-1.391

-1.391

4.2  Onderwijshuisvesting

8.354

-112

8.241

8.171

-112

8.058

8.273

-315

7.959

4.3  Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.426

-3.131

2.295

5.998

-3.131

2.867

5.384

-3.370

2.014

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

10.471

-139

10.332

10.854

-139

10.715

10.722

-498

10.224

6.2  Toegang

1.897

-2

1.895

1.900

-2

1.898

1.853

-7

1.846

6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.029

-10

2.019

2.929

-10

2.919

3.481

-75

3.406

6.71  Maatwerkdienstverlening 18+

13.234

-565

12.669

15.525

-565

14.960

16.837

-719

16.118

6.72  Maatwerkdienstverlening 18-

12.158

-8

12.150

14.085

-8

14.077

15.229

-26

15.203

6.81  Geëscaleerde zorg 18+

22.460

-1.294

21.166

23.324

-1.294

22.030

22.783

-1.071

21.712

6.82  Geëscaleerde zorg 18-

3.913

-3

3.910

3.590

-3

3.587

2.888

-10

2.878

7.1  Volksgezondheid

2.861

0

2.861

2.939

0

2.939

2.860

-83

2.777

Programma 2. Zorg

82.804

-6.324

76.480

89.315

-6.655

82.660

90.311

-7.565

82.746

0.10  Mutaties reserves

250

-450

-200

250

-1.881

-1.631

250

-1.881

-1.631

3.1  Economische ontwikkeling

2.573

-444

2.129

2.723

-444

2.279

2.764

-516

2.248

3.2  Fysieke bedrijfsinfrastructuur

159

0

159

69

0

69

71

17

88

3.3  Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

276

-592

-316

357

-592

-235

312

-512

-200

3.4  Economische promotie

811

0

811

811

0

811

997

-34

963

6.3  Inkomensregelingen

39.762

-28.793

10.969

43.426

-30.607

12.819

44.287

-30.588

13.699

6.4  Begeleide participatie

7.119

-1

7.118

7.197

-1

7.196

7.062

-3

7.059

6.5  Arbeidsparticipatie

3.313

-167

3.146

4.746

-167

4.579

3.727

-86

3.641

Programma 3. Werken

54.262

-30.447

23.816

59.578

-33.692

25.887

59.471

-33.604

25.868

0.1  Bestuur

4.356

-1

4.355

4.356

-1

4.355

5.618

-300

5.319

0.10  Mutaties reserves

38

-50

-12

38

-50

-12

38

-50

-12

0.2  Burgerzaken

2.255

-1.055

1.199

2.341

-1.055

1.285

2.698

-1.386

1.312

0.4  Overhead

29.612

-187

29.425

29.502

-510

28.992

29.797

-835

28.961

1.1  Crisisbeheersing en brandweer

7.943

-13

7.930

7.943

-13

7.930

7.801

-1

7.799

1.2  Openbare orde en veiligheid

2.942

-254

2.688

2.942

-254

2.688

2.788

-314

2.474

Programma 4. Bestuur

47.145

-1.560

45.585

47.121

-1.882

45.238

48.740

-2.886

45.853

0.10  Mutaties reserves

0

-4.051

-4.051

0

-7.203

-7.203

0

-7.203

-7.203

0.3  Beheer overige gebouwen en gronden

868

-925

-56

1.301

-2.428

-1.126

1.532

-1.426

106

0.5  Treasury

-1.085

-280

-1.365

85

-445

-360

-32

-466

-498

0.61  OZB woningen

617

-10.785

-10.168

617

-11.330

-10.713

655

-11.423

-10.768

0.62  OZB niet-woningen

507

-9.284

-8.777

767

-9.544

-8.777

799

-9.523

-8.724

0.64  Belastingen overig

663

-1.060

-396

988

-1.385

-396

1.032

-1.312

-279

0.7  Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-153.311

-153.311

0

-156.007

-156.007

0

-156.558

-156.558

0.8  Overige baten en lasten

437

0

437

250

0

250

686

-18

668

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

-146

0

-146

8.2  Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)

13.734

-12.486

1.247

9.417

-9.438

-21

4.934

-3.277

1.657

Programma 5. Financiën en grondexploitaties

15.741

-192.181

-176.441

13.425

-197.780

-184.354

9.459

-191.205

-181.746

Resultaat van de rekening van baten en lasten

261.139

-261.390

-251

272.765

-272.232

534

270.069

-268.978

1.091

ga terug