Beschouwingen

Financiële beschouwingen

1.2 Financiële beschouwingen

In deze collegeperiode is verder gewerkt aan een nieuwe dynamiek in de verhouding tussen inwoners, ondernemers, andere samenwerkingspartners en gemeente. Om te borgen dat de opgaven voor de stad zowel financieel als inhoudelijk worden afgerond, hebben we onze voornemens ingebed in de reguliere P&C-cyclus. De jaarrekening koppelt terug over de resultaten die hier in 2019 op zijn behaald. Inhoudelijk gebeurt dit via de programmaverantwoording.

Tekorten Sociaal domein
2015 was het eerste jaar waarin gemeenten de drie gedecentraliseerde taken voor de Jeugdzorg, WMO en Participatiewet hebben uitgevoerd. In 2015 en 2016 hadden deze taken een wezenlijk positief aandeel in het gerealiseerde resultaat. In tegenstelling tot de jaren 2015 en 2016 is in 2017, 2018 en 2019 meer uitgegeven dan begroot aan de uitvoering van de Jeugdwet en de WMO. Het negatieve aandeel in het resultaat is opgelopen tot € 3,2 miljoen. De overschrijding ten opzichte van de bijgestelde begroting bedraagt voor de WMO en Jeugdwet respectievelijk € 1,6 miljoen en € 1,6 miljoen. Hierin is de gemeente Hilversum niet uniek, in de landelijke pers lezen we over berichten over forse tekorten op de zorgbudgetten bij andere gemeenten door toegenomen complexiteit en zorgvraag tegenover tekortschietende rijksmiddelen. In de jaarrekening 2019 wordt dit tekort van € 3,2 miljoen verminderd door een correctie op de onderhandenwerkpositie over de voorgaande jaren en samenhangende herberekeningen van balansposities van € 1,3 miljoen. Het tekort op de gedecentraliseerde taken komt hierdoor uit op € 1,9 miljoen. De Participatiewet is binnen de begroting uitgevoerd.

De beperkte grip van gemeenten op de kosten in het sociaal domein wordt ten dele ook veroorzaakt door een aantal beperkingen die het Rijk aan de gemeenten de laatste jaren heeft opgelegd. Deze ingrepen waren vanuit zorginhoud of politiek mogelijk terecht, maar hadden wel gevolgen voor de beheersbaarheid. Dit zijn onder andere: 

  • Verbod op inzet alfahulpen
  • De verplichting aan gemeenten om reële tarieven te hanteren
  • Bevoegdheid van huisartsen om door te verwijzen
  • Invoering uniform abonnementstarief Wmo
ga terug