Het overzicht van lasten en baten

Lasten en baten financieringsfunctie

4.4 Lasten en baten financieringsfunctie

 

De rentelasten en rentebaten worden verzameld op het taakveld Treasury. Het saldo van de rentelasten en -baten wordt via een omslagpercentage doorberekend naar de programma's.

Omdat het renteomslagpercentage naar boven is afgerond op 1,4% wordt er meer rente doorberekend naar de programma's dan eigenlijk noodzakelijk is en ontstaat er een voordelig renteresultaat op het taakveld Treasury.

Voor 2019 is het renteresultaat uitgekomen op een voordelig bedrag van € 151.000. De gewijzigde begroting ging uit van een nadelig renteresultaat van € 25.000.

In programma 5 staat bij de financieringsfunctie een resultaat vermeld van - 137. Het verschil met het renteresultaat bestaat uit overige lasten die op het taakveld Treasury worden verantwoord ad € 14.000 niet zijnde rentelasten.

ga terug