De uiteenzetting van de financiële positie

Langlopende schulden

5.7 Langlopende schulden

 

Schuldverloop 2019

Rente

Langlopende leningen

Stand leningen 

Aflossingen in

Opgenomen in

Stand leningen

ten laste van

1 januari

2019

2019

31 december

2019

Bank Nederlandse gemeenten

87.098

12.565

16.000

90.533

2.738

Nederlandse Waterschapsbank

21.600

1.160

20.440

564

Aegon

23.040

1.040

22.000

460

Nationale Nederlanden

8.400

400

8.000

250

Provincie Noord Holland

18.681

2.600

16.081

0

Provincie Noord-Brabant

12.000

480

11.520

146

 Totaal 

             170.819

            18.245

            16.000

           168.574

            4.158

Gedurende het jaar is er voor een bedrag van € 18,245 miljoen afgelost op langlopende leningen.

In het jaar 2019 is er één langlopende lening aangetrokken. Het betreft een lening van € 16 miljoen die is aangetrokken in januari 2019. Deze lening heeft een looptijd van 25 jaar met lineaire aflossing en een rentetarief van 1,27%. De geldgever is de BNG Bank.

In de begroting 2019 werd uitgegaan van een langlopende financieringsbehoefte van € 16 miljoen tegen een rentetarief van 1,8%.

Berekening gemiddeld rentetarief

1.

Schuld per 1 januari

     170.819

2.

Schuld per 31 december

     168.574

3.

Gemiddeld schuld (1+2)/2

     169.697

4.

Rentelasten

         4.158

5.

Gemiddeld rentetarief

2,45%

ga terug