Het overzicht van lasten en baten

Overzicht van incidentele lasten en baten

4.3 Overzicht van incidentele lasten en baten

bedragen x € 1.000

 1. In de begroting zijn budgetten opgenomen voor de invoering van de Omgevingswet. In 2019 is € 888.000 uitgegeven.
 2. Voor het Arenapark is een nieuw Masterplan opgesteld waarbij het Arenapark zal transformeren van een kantorenpark naar een multifunctionele locatie. In 2019 is hiervoor € 552.000 besteed.
 3. Voor de asbest sanering van de Noorderbegraafplaats en de begraafplaats Bosdrift is in 2019 een bedrag van € 28.000 besteed. In 2020 zal dit afgerond worden.
 4. Op de Sportvelden Anna’s hoeve is in 2019 een toplaag vernieuwd.
 5. In de vergadering van december 2017 heeft de raad besloten over de toekomst van het poppodium de Vorstin. Om het poppodium toekomstbestendig te maken waren in de jaren tot en met 2020 extra middelen beschikbaar.
 6. Cultuureducatie is de gemeentelijke bijdrage aan de Regio voor de uitvoering van de culturele educatie.
 7. Betreft lasten die gemaakt zijn voor planvorming Kerkbrink als mediacluster.
 8. Er zijn drie gedichten in de openbare ruimte geplaatst: op landgoed Zonnestraal, aan de Prins Bernhardstraat en bij jongerencentrum De Keet. Daarnaast is het portret van burgemeester Van der Sluis vervangen door een schilderij van de Hilversumse kunstenaar Johan Kolman. De lasten hiervan zijn gedekt uit de reserve Beeldende Kunst.
 9. De inhuur voor cultuurbeleid betreft brede tijdelijke specifieke expertise op diverse politiek bestuurlijke dossiers.
 10. In 2019 is een bedrag van € 40.000 besteed aan landgoed Zonnestraal. Hier tegenover staat een onttrekking aan de reserve van € 83.000 (de hoogte van de raming).
 11. Dit betreft de uitgaven voort de variantenstudie voor de kleine spoorbomen.
 12. In maart 2019 is uitvoering gegeven aan een mobiliteitsplan waarin beschikbare budgetten zijn gekoppeld aan plannen. Met het plan wordt versnippering van beschikbare budgetten tegengegaan en wordt uitvoering gegeven aan maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Gedurende het jaar veranderde soms de context van de plannen. In 2019 is € 654.000 besteed aan onder meer de variantenstudie fietsenkelder station (in samenwerking met NS en ProRail). Een aantal plannen is in 2019 opgestart en wordt afgerond 2020, hiervoor zijn overhevelings-voorstellen gemaakt.
 13. De opdracht van de provincie Noord-Holland voor de werkzaamheden in het kader van de HOV “contract 9” is financieel en voor wat betreft de uitvoering verdeeld over de jaren 2018, 2019 en 2020.
 14. In 2019 zijn er onder andere bij de Van Riebeeckvijver extra parkeerplaatsen aangelegd vanuit het Mobiliteitsfonds.
 15. In de Programmabegroting 2019 zijn middelen vrijgemaakt voor de voorbereidingen ontwikkelingen stationsgebied. In 2019 is hieraan € 243.000 besteed.
 16. In de begroting was rekening gehouden met een bedrag van € 244.000 voor het planten van bomen met als dekking een onttrekking uit het herplantfonds. In realiteit was in 2019 slechts een bedrag van € 145.000 nodig. Tenslotte is in 2019 € 56.000 binnen gekomen van derden voor het herplantfonds.
 17. Met het budget 10 Groene Buurtpakketten zijn er op acht verschillende locaties in Hilversum Join The Pipe watertappunten geplaatst. Verder zijn er 16 bomen gepland op diverse schoolpleinen.
 18. Het saldo alle lasten en baten met betrekking tot de afvalstoffen bedraagt € 655.000. Voor een bedrag van € 416.000 betreft dit het niet kostendekkend zijn van de tarieven. Vanaf de begroting 2022 zijn we 100% kostendekkend. Daarnaast is een bedrag van € 207.000 uit de egalisatiereserve onttrokken om het tarief te kunnen verlagen.
 19. Het saldo van alle lasten en baten met betrekking tot riolering bedraagt € 360.000. Dit wordt veroorzaakt doordat we niet kostendekkend zijn. In de raming is opgenomen dat we dit vanaf 2022 wel zijn.
 20. Voor onderzoeken naar bodemverontreiniging is € 40.000. Dit onderzoek wordt gecontinueerd in 2020.
 21. Vanuit een overhevelingsvoorstel bij de jaarstukken 2018 is in 2019 € 75.000 uitgegeven aan vervanging kastanjebomen.
 22. In 2019 zijn maatregelen getroffen ter verbetering van het parkeren in de Zilvermeeuwstraat en zijn extra kosten parkeerhandhaving verantwoord. Totaal incidenteel besteed € 95.000.
 23. Voor het opstellen van de volgende actieplannen geluidsbelastingkaarten is een budget opgenomen in de meerjarenraming (2022/2023). Daarom valt het restant van de reserve vrij.
 24. De middelen voor buurtsportcoaches zijn vanaf 2019 structureel in de exploitatie opgenomen, zodat de middelen kunnen vrijvallen en de reserve opgeheven kan worden.
 25. In 2019 zijn kosten gemaakt voor de transformatie zorg en welzijn, het investeringsplan sociaal plein 2017-2020 (project INST) en de regionale samenwerkingsagenda (RSA). Deze kosten zijn onttrokken uit de reserve decentralisaties centraal domein.
 26. Jaarlijks wordt door de Regio Gooi en Vechtstreek een verantwoording opgesteld waaruit het onderhandenwerk blijkt. Bij het opstellen van de verantwoording 2019 is de onderhandenwerk positie over voorgaande jaren te hoog gebleken.
 27. De gemeente Hilversum ontvangt als centrumgemeente via de algemene uitkering in de jaren 2018-2020 in totaal circa € 1,5 mln van het Rijk voor de uitvoering van het regionaal Transformatieplan Jeugd. Afgesproken is dat de Regio Gooi en Vechtstreek het plan uitvoert en dat Hilversum de ontvangen middelen budgettair neutraal per 01-01overdraagt (B&W 18-12-2018, RIB 2018/74). De eerste tranche van circa € 0,5 mln was al wel in 2018 wel ontvangen maar nog niet naar de Regio overgemaakt. Via een overhevelingsvoorstel bij de jaarstukken 2018 heeft deze betaling in 2019 plaatsgevonden.
 28. Bij reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de Wilhelminaschool is asbest aangetroffen. De kosten voor verwijdering hiervan bedroegen € 170.000.
 29. Voor de periode 2017-2018 is de bijdrage van STIP Hilversum voor de huur van het schoolgebouw aan de Emmastraat gefactureerd.
 30. In 2019 zijn kosten gemaakt voor een onderzoek naar aanleiding van gewijzigde VNG normen. Dit onderzoek wordt in 2020 afgerond. Voor de dekking van het totale onderzoek is een bedrag van € 150.000 aan de reserve onderwijs onttrokken.
 31. Op 19-3-2019 hebben BenW besloten de wachtlijst bij de Wmo binnen 4 maanden weg te werken door een eenmalige uitbesteding. De incidentele kosten waren geraamd op €150.000. De werkelijke kosten bedroegen € 144.000. De raad is middels RIB 2019-18 “Actieplan wegwerken wachtlijst Wmo” geïnformeerd.
 32. Uit de reserve eenzaamheidsbestrijding wordt een bedrag van € 31.000 onttrokken voor eenzaamheidsbestrijding (amendement A19-78 Structurele aanpak eenzaamheidsbestrijding)
 33. Bijdrage UPC/Ziggo In 2019 is voor het laatste jaar de bijdrage vanuit de Ziggo deal ontvangen. De incidentele lasten staan onder programma’s 1 en 3 opgenomen.
 34. Conform raming is zowel een bedrag toegevoegd als onttrokken aan de reserve creatieve sector van € 250.000. De onttrokken middelen zijn benut voor realisatie van de ambities uit de Mediavisie, door middel van onder ander opzet van clustermanagement, profilering van Hilversum als interessante vestigingslocatie voor bedrijven (campagne Media Valley, business website Live Hilversum) en projecten op het vlak van talent en innovatie, zoals een talent development programma, Growth Matters en XR Labs.
 35. In 2019 is er een gevelhersteldfondsbijdrage versterkt t.b.v. de Leeuwenstraat 49-53a.
 36. In 2019 is een onttrekking gerealiseerd van € 1.431.000 aan de reserve ‘Inzet HHT middelen’. Een bedrag van € 235.000 is bestemd voor de lasten van ‘Focus op werk’. De overige middelen waren bedoeld voor de uitvoering in de Regio van het plan ‘Werken aan werk’, waarvan de uitvoering vertraagd is en pas in 2020 start.
 37. In 2019 is een onttrekking gerealiseerd van € 200.000 aan de reserve regionaal mediacentrum. De onttrokken middelen waren bestemd voor een innovatieve streekomroep, maar hiervoor zijn geen uitgaven gedaan.
 38. In 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale staten en het Europees parlement georganiseerd.
 39. In 2019 hebben twee oud wethouders de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Loyalis vergoedt dan de opgebouwde pensioenuitkering aan de gemeente, die de gemeente vervolgens stort in de voorziening.
 40. Door de lage rentestand, wordt er over 2019 verplicht met een rekenrente van 0,290 % gerekend. Deze lage rekenrente heeft gevolgen voor de aanwas van het pensioen. Hierdoor diende er in 2019 een veel hogere bijstorting te worden gedaan om de voorziening op peil te houden.
 41. Onderzoeken organisatieontwikkelingen: In 2019 zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd. Uitkomsten worden gebruikt om stappen te zetten de organisatie toe te rusten op de huidige complexe maatschappelijk opgaven (o.a. Nulmeting IT audit, H’sum in control, benchmark Berenschot omvang gemeentelijke organisatie, Peilstok tweebenigheid).
 42. Voor de kosten die het gevolg zijn van de reorganisatie is de reserve transitie personeel ingericht. Voor het begrotingsjaar 2019 is een onttrekking gedaan van € 50.000 ter dekking van de nog lopende kosten als gevolg van de reorganisatie.
 43. In de begroting 2019 is rekening gehouden met de toevoeging van het budget decentrale loonruimte aan de reserve. Geraamde bedrag van € 38.000 is aan reserve toegevoegd.
 44. Betreft een dotatie aan de voorziening belastingdebiteuren: De verwachting is dat er meer oninbaar wordt verklaard, met name vanuit de vorderingen die ouder zijn dan 3 jaar en moeizaam of niet meer kunnen worden geïnd. Om de voorziening op peil te houden is er in 2019 € 680.000 extra gedoteerd aan de voorziening.
 45. In 2019 is voor € 113.000 verkocht aan snippergroen.
 46. De uitgaven en inkomsten op de grondexploitaties Anna’s Hoeve Bouwplan en Egelshoek worden jaarlijks, tot het moment van afsluiten van de grondexploitaties, op de balans verantwoord op de post Onderhanden Werk. Hierdoor zijn deze mutaties in het boekjaar 2019 budgettair neutraal.
 47. De in 2018 door de Raad geopende grondexploitatie Egelshoek is berekend op een negatieve eindwaarde van € 3.069.000. Ter dekking hiervan is het saldo van de voorziening planexploitaties in 2019 opgehoogd met € 164.000.
 48. De onttrekking aan de Algemene reserve bestaat voor ongeveer de helft uit dekking voor de bij de jaarstukken 2018 opgenomen overhevelingsvoorstellen.
ga terug