De uiteenzetting van de financiële positie

Staat van overlopende passiva en activa, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

ga terug