De uiteenzetting van de financiële positie

Balans

5.1 Balans

 

Bedragen  x € 1.000, per 31 december

ACTIVA

2019

2018

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

2.876

2.654

kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

843

652

bijdragen aan activa in eigendommen van derden

2.033

2.002

Materiële vaste activa

283.664

281.268

investeringen met een economisch nut

177.472

179.169

investeringen met een econ. nut waarvoor een heffing mogelijk is

23.715

22.160

investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

82.477

79.939

Financiële vaste activa

3.804

3.594

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

364

364

overige langlopende leningen

3.439

3.229

uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

1

1

TOTAAL VASTE ACTIVA

290.345

287.516

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

8.048

9.297

onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

8.009

9.258

gereed product en handelsgoederen

39

39

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

24.630

25.354

vorderingen op openbare lichamen

14.854

13.380

overige vorderingen

9.775

11.974

Liquide middelen

6

23

Overlopende activa

4.061

6.535

nog te ontvangen van overheidslichamen (specifiek bestedingsdoel)

385

556

overige overlopende activa

3.676

5.979

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

36.745

41.208

TOTAAL ACTIVA

327.090

328.724

Recht op verliescompensatie vpb

€ 0

Bedragen  x € 1.000, per 31 december

PASSIVA

2019

2018

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

80.156

92.351

reserves:

81.247

88.700

     1. de algemene reserve

76.244

81.347

     2. de bestemmingsreserves

5.003

7.353

resultaat volgend uit de programmarekening

-1.091

3.650

Voorzieningen

12.857

12.277

Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar 

168.745

171.101

onderhandse leningen van:

168.574

170.819

     1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen     

30.000

31.440

     2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen

110.973

108.698

     3. openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

27.601

30.681

waarborgsommen

171

282

TOTAAL  VASTE PASSIVA

261.758

275.728

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar

54.402

41.379

kasgeldleningen bij openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

12.000

                        -

bank- en girosaldi

25.010

20.482

overige schulden

17.391

20.897

Overlopende passiva

10.930

11.617

verplichtingen

7.109

8.868

ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen (specifiek bestedingsdoel)

1.885

1.261

overige vooruit ontvangen bedragen

1.937

1.487

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

65.332

52.995

TOTAAL PASSIVA

327.090

328.724

Verstrekte borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen

€ 463.031

ga terug