De uiteenzetting van de financiële positie

EMU-saldo

5.9 EMU-saldo

Toelichting bij EMU saldo
Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMI-saldo) hebben
van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van
Nederland is 2,6% voor de rijksoverheid en 0,4% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek
werkt evenwel op een andere manier dan het baten-lastenstelsel dat decentrale overheden
hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in
de uitkomsten van het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU saldo. Bij een sluitende
begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.

 

Omschrijving

2019

2019

Begroting

Realisatie

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-5.694

-12.195

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

12.365

10.311

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

3.717

4.338

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

20.401

12.930

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

7.668

-1.249

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties

1.260

met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Emu saldo

-2.345

-12.985

Het EMU-saldo van 2019 is negatief. Dit betekent dat Hilversum via reële transacties meer geld
uitgeeft dan dat ze ontvangt. Daarmee draagt de gemeente Hilversum nadelig bij aan het EMU-saldo
van Nederland.

ga terug